❤ Mori Meng

金少海

Soha Jin

教育经历

项目经历

这里仅展示一部分项目经历。

其他经历

FIRST 机器人竞赛 (FRC)

这个比赛是为了启发高中生在 STEM(科学、技术、工程、数学)方面的思维成立的。为了赢得比赛,队伍必须构建一个具有可靠且稳定的结构、智能的程序的工业机器人,并在比赛中打败对面的机器人。

技能

 • 人类语言(不包括方言)
  • 普通话 / 中文 (母语)
  • 英语 (2004)
 • 编程语言
  • PHP (2013)
  • JavaScript (2013)
  • TypeScript (2018)
  • CSS (2014)
  • Rust (2017)
  • Python 3 (2016)
  • HTML (2013), C (2015), Python 2 (2008), C++ (2015), Pascal (2009), SQL (2013), C# (2016), Go (2017), Lua (2018), Java (2018), Ruby (2016), Visual Basic (2015), PowerShell (2017), Shell (2014), LOGO (2007), Windows Batch File (2004), 易语言 (2010)
 • 人类语言(不包括方言)
  • 普通话 / 中文 (母语)
  • 英语 (2004)
 • 编程语言
  • PHP (2013)
  • JavaScript (2013)
  • TypeScript (2018)
  • CSS (2014)
  • Rust (2017)
  • Python 3 (2016)
  • 其他语言因篇幅所限在打印版中略去

根据熟练程度排序。